top of page

ESPACE ÉLÈVES : BÂTON  -  GUN

1er Ji Ben Gong - Ti Liao Hua Gun

2eme Ji Ben Gong - Wu Hua Gun

3eme Ji Ben Gong

1er Tao : Shaolin Yin Shou Gun

bottom of page