top of page

STUDENT AREA: GLOSSARY

GENERAL VOCABULARY  

Qing Li : Greet

Shifu : Master

Lao Shi : Teacher

Lian Wu : Practitioner

Chai Fu : Outfit

Wu Dai : Belt

Yu Bei : Ready

Kai Chi : Start

Ting Chi : Stop

Wu Guan : Place of practice

Gong Fang : Applications

Ji Ben Gong : Technical Work

Qi Na - Chi Na Shu : Self Defense

Tao Lu : Codified chain

San Shou : Free Fight

Dui Lian : Work in pairs

Tui Shou : Hand push

Shanbi : Dodge

Ni Hao : Hello

Ni Hao Ma? : How are you ?

Hen Hao : Very good

Hao : Good

Xie Xie : Thank you

Tâo Jian : Thank you for your advice

Mei Guan Xi : You're welcome

Bu Ke Qi : With pleasure

Zai Jian : Goodbye

Ming Tian Jian : See you tomorrow

Jing Zuo : Sit down

BU FA / TRAVEL  

BU XING / POSITIONS

5 basic positions

Ma Bu : Position of the Rider

Gong Bu : Bow and Arrow

Pu Bu : Not Rasant

Xu Bu : Not Empty

Xie Bu : Not Crossed

9 complementary positions

Ding Bu : Not Studded

Dou Li Bu : Heron's Position

Cha Bu : No back cross

Zuo Pan : Not sitting / Not hugging

Ban Ma Bu : Half rider

Bing Bu : Feet joint

Ding Zi Bu : Not in T

Qian Dian Bu : Not pointing forward

Hou Dian Bu : Not pointing back

Shang Bu : Not advanced

Tui Bu : Not backed down

Gai Bu : Not crossed forward

Cha Bu : Not crossed back

Ji Bu : No attack

Ta Bu : Not hectic

Zong Bu : Not jumped on one leg

Hou Xing Bu : Not circular

Da Yue Bu : Not while jumping

ZHANG / PALMS

QUAN (CHUAN) / FISTS

Chong Quan : Direct horizontal fist

Li Quan : Direct vertical fist

Pi Quan : Hammer fist (edge ​​of the hand)

Za Quan : Fist on the anvil (hammer back of the hand)

Heng Quan : Returned fist

Zhao Quan : Short rising fist

Liao Quan : Long rising fist

Zai Quan : Twisted descending fist

In addition to this, you need to know more about it.

Tui Zhang : Push palm flat

Kan Zhang : Edge of the hand

Cha Zhang : Spike of the hand (towards the ground)

Chuan Zhang : Spike of the hand

Pai Zhang : Hand clap (on the ground)

An Zhang : Pushing the palm down

Zhua Zhang : Eagle's Claw

Hu Zhang : Tiger palm

Liang Zhang : Hand clearance above the head

Liao Zhang : Open hand release in front

Lou Shou : Sharp outer hand release

Tiao Zhang : Broken wrist up outstretched arm

GOU / HOOKS

Gou Quan : Short hook fist

Guan Quan : Long hook fist

Zheng Gou : Hook up

Fan Gou : Hook down

ZHOU / ELBOWS

TUI / FEET

Zhi Bai Xing Tui Fa / Stretched Leg Kicks

Zheng Ti Tui : Front Kick

Xié Ti Tui : Front cross kick

Ce Ti Tui : Side kick

Wai Bai Tui : Outside crossing kick

Li He Tui : Inside Crossing Kick

Hou Liao Tui : Direct back kick

Hou Bai Tui : Back kick kick with heel

Zheng Qu Xing Tui Fa / Kicking with the bent-straight leg

Tan Tui : Direct Kick

Deng Tui : Direct heel kick

Dian Tui : Direct toe kick

Ce Chuai Tui : Side kick

Ce Deng Tui : Side kick with the heel

Chan Tui : Side kick with the edge

Bian Tui : Whipped Side Kick

Gou Tui : Crochet kick

Ji Xiang Xing Tui Fa / Kicking with Slam Impact

Shuang Dan Paî Jiao : Direct Kick Hands Up Front

Dan Paî Jiao : Direct kick with arm rotation

Xié Paî Jiao : Reverse direct kick

Li He Paî Jiao : Inside kick

Wai Bai Tui Ji Xiang : Outside kick

Li He Tui Ji Xiang : Inside kick with 360 ° body rotation

Bai Lian Paî Jiao : Outside kick with double slam

Jump kicks

Teng Kong Ce Chuai : Jumped side kick

Teng Kong Fei Jiao : Direct jump kick

NUMBERS

1 - Yi 20 - Er Shi

2 - Er 21 - Er Shi Yi

3 - San 22 - Er Shi Er

4 - Si 30 - San Shi

5 - Wu 40 - Si Shi

6 - Liu 50 - Wu Shi

7 - Qi

8 - Ba 100 - Yi Bai

9 - Jiu 200 - Er Bai

10 - Shi 300 - San Bai

11 - Shi Yi 400 - Si Bai

12 - Shi Er 500 - Wu Bai

In addition to this, you need to know more about it.

1000 - Yi Wan

2356 - Er Wan San Bai Wu Shi Liu

Ding Zhou : Direct nudge

Quan Ding : Nudge up

Xia Ding : Nudge down

Pan Zhou : Nudge "caught"

Jia Zhou : High blocking elbow

Li Ke : Blocking of the inner forearm

Wai Ke : Blocking of the outer forearm

SHAO ZHUAN XING / SCANS

Qian Sao Tui : Front sweep

Hou Sao Tui : Back sweep

Sao Tang Tui : Kick swept low to the ground

WEAPONS

Gun : Stick

Er Jie Gun : Nunchaku

San Jie Gun : Tribâton

Jian : Sword

Dao : Saber

Pu Dao : Long handled saber

Quiang : Lance

Quan Dao (Guan Dao) : Halberd

Tie San (Shan) : Fan

Bian : Whip

Jiu Jie Bian : 9 section chain

Yu San (Yu Shan) : Umbrella

ANIMALS

Long : Dragon

Hu : Tiger

Ying : Eagle

She : Snake

Hou : Monkey

Tang Lang : Praying mantis

Xiong : Bear

He : Crane

Bao : Panther

Where : Deer

Ma : Horse

Niao : Bird

bottom of page